ОПШТА АКТА ШКОЛЕ

СТАТУТ МШ ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ

СТАТУТ МШ ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ – ИЗМЕНА 2020.

СТАТУТ МШ ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ – ИЗМЕНА 2022.

ПРАВИЛНИК о мерама начину и поступку заштите у безбедности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о организацији и систематизацији послова – ИЗМЕНЕ 2019

Појединачни колективни уговор

Правилник о канцеларијском пословању и архивској грађи

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика

Правилник о испитима

Правилник о начину евидентирања и праћења друштвено-корисног, одн. хуманитарног рада

ПРАВИЛНИК о прикупљању и коришћењу средстава Ђачког динара

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Ученичког парламента

Пословник о раду Наставничког већа

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ МШ ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ ВРШАЦ 2022

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2023.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – ОДЛУКА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2021 22

ГОДИШЊИ_ПЛАН_2022 23_

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2022_23

ГОДИШЊИ_ПЛАН_2023 24